Man skiljer på vårdnadstvister, tvist om barns boende och umgängestvister. I denna typ av tvister förordnas inte ombud/advokat av tingsrätten utan parterna ska själva kontakta det ombud den vill ha som sedan kan företräda part med stöd av fullmakt.

Vid vårdnadstvister handlar det om att båda föräldrarna gemensamt ska vara vårdnadshavare eller om vårdnaden ska anförtros endast en förälder. I vårdnaden ligger både fysisk omvårdnad och ”juridisk” vårdnad dvs. rätten att fatta beslut om exempelvis skola och vård. Tingsrätten ser bl.a. till förälders lämplighet och föräldrarnas samarbetsförmåga och i takt med att barnet blir äldre får barnet ett större inflytande på frågorna.

Tvister om barns boende handlar just om hos vilken vårdnadshavare barnet ska bo. Boendet kan vara växelvist (ofta 50% vardera) eller hos en vårdnadshavare ensam (boendeförälder). Om en förälder är boendeförälder har som regel den andra föräldern rätt till umgänge med barnet i viss utsträckning.

Tvist om underhållsbidrag kan aktualiseras om barnet bor heltid eller till största del hos en förälder. Även vid växelvist boende kan förälder med lägre inkomst kräva s.k. standardtillägg av den andra föräldern för att tillse att standarden för barnet är i det närmaste densamma oavsett vilken av föräldrarna som barnet bor hos.

Umgängestvister handlar om barnets rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor hos. Umgänget kan vara begränsat till ett antal timmar eller sträcka sig över flera dagar med övernattningar. Om det inte har skett umgänge under en viss tid kan umgänget inledas i närvaro av umgängesstöd genom Familjerätten.

Grovt kan processen inom vårdnadsmål beskrivas på så sätt att endera part stämmer den andra parten vid domstol som i sin tur inkommer med svaromål. Svaromålet kan följas av ytterligare skriftväxling men inom omkring tre månader brukar en muntlig förberedelse (”MUF”) sättas ut. Den muntliga förberedelsen syftar till att reda ut oklarheter och utreda förutsättningarna för parterna att nå en överenskommelse. Det är inte ovanligt att domstolen fattar interimistiska beslut (tillfälliga beslut) som sedan utvärderas vid en andra muntlig förberedelse. Vanligen handlar det om att barnet beslutas få visst umgänge med viss part under en tid. Vid en andra muntlig förberedelse utvärderas sedan situationen och domstolen utreder igen förutsättningarna för en överenskommelse. Nås ingen överenskommelse kommer en huvudförhandling (rättegång) att bokas ut inom omkring 6-12 månader från det att stämning inkom till tingsrätten.

Kontakta gärna mig vid frågor kring vårdnadstvister så kan vi diskutera era frågeställningar och se hur vi kan gå vidare.

Tveka inte att kontakta mig om ni är i behov av juridiskt biträde. Det första samtalet är alltid kostnadsfritt. Om ni föredrar att kontakta mig per e-post så går det bra att använda formuläret nedan.