Underhållsbidrag till barn

Tvist om underhållsbidrag uppkommer som regel efter separation om föräldrarna inte är överens om barnens ekonomiska behov eller hur dessa kostnader ska fördelas. Om föräldrarna lyckas nå en överenskommelse kan denna fastställas i avtal. Om ingen överenskommelse nås måste frågan prövas i domstol.

Vid bedömningen ser man till barnens behov och föräldrarnas förmåga att betala underhåll givet deras ekonomiska förhållanden. Vanligen uppkommer denna typ av tvist om endast en förälder är vårdnadshavare eller boendeförälder men de kan även uppkomma vid gemensam vårdnad och växelvist boende.

Kontakta gärna mig vid frågor kring bodelning eller underhållsbidrag så kan vi stämma av status och se vilka åtgärder som kan bli aktuella.