Hur vi behandlar dina personuppgifter

Cookies och Google Analytics

Cookies och Google analytics används för att samla in information om hur användare använder hemsidan. Det sker för att säkerställa att hemsidan uppfyller användarnas behov och för att underlätta förståelsen om hur saker kan förändras. Användarnas namn och adresser samlas inte in och sparas inte och kan inte användas för identifiering.

Personuppgiftspolicy

Advokat Johan Furberg behandlar personuppgifter enligt nedan.

Denna integritetspolicy rör behandling av personuppgifter för vilka vi är personuppgiftsansvariga. Det innebär att advokatbyrån ansvarar för hanteringen och behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär även att det är till advokatbyrån du ska vända dig med frågor eller synpunkter, eller om du vill utnyttja någon av de rättigheter du har i förhållande till vår hantering av dina personuppgifter.

Personuppgifter som behandlas

Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig. Personuppgifter är alla uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person och som direkt eller indirekt kan identifiera en person.

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till advokatbyrån men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och i förekommande fall penningtvättskontroll.

Vi kan komma att hantera exempelvis följande personuppgifter som kan hänföras till dig som kontaktperson:

namn

personnummer

adress

e-postadress

telefonnummer

Ändamålet med behandlingen och rättsliga grunder

Advokatbyrån behandlar dina personuppgifter för ändamålet att administrera våra klientrelationer, leverera tjänster, administrera den åtgärd som du har begärt, eller enligt vad som krävs enligt lag, och sparas inte längre än vad som krävs för att fullgöra detta syfte. Behandlingen sker på basis av att det är nödvändigt för att vi på ett effektivt sätt kunna utföra arbetsrelaterade uppgifter som juridiskt biträde.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Detta innebär enligt Vägledande regler för god advokatsed, att uppgifter sparas under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Mottagare

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra personuppgiftsbiträden, exempelvis bolag som arbetar med molntjänster. I sådana fall ingås personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter endast behandlas i enlighet med denna integritetspolicy. Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga information till utomstående parter.

Dina rättigheter

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem.

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.

Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.

Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.

Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av vårt berättigande intresse. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.

Du har rätt att under vissa omständigheter få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig.